Prohlášení odpovědnosti lékařů při očkování

26.09.2018

Převzato v plném znění:

 

Moje kamarádka přeložila a s prosbou o uveřejnění mi zaslala toto Prohlášení odpovědnosti. Lze to předložit lékaři ještě před tím, než vpraví do těla vašeho dítěte vakcínu.

Prohlášení odpovědnosti

 

Já, MUDr. ………………………………………………………

………………………………………………………

(Jméno a příjmení, označení odbornosti, adresa)

 

tímto prohlašuji dne ……………., vůči jasně vyjádřeným obavám rodičů dítěte

…………………………………………………………………

(Jméno a příjmení)

 

že podávaná očkovací látka je zcela bezpečná pro život a zdraví očkovaného a nemůže zapříčinit žádné přímé a nepřímé poškození a následná onemocnění (jako např.: ochrnutí, mozková poškození, vývojové poruchy, slepotu, poškození jater, záněty ledvin, cukrovku atd.).

 

V okamžiku plánovaného očkování byl/a očkovaný/á zcela zdráv/a, o čemž jsem se přesvědčil/a důkladným vyšetřením. Zaručuji, že dítě před očkováním nemělo žádné příznaky záchvatů, neurologických poruch nebo alergií, a ani v rodině nejsou známá žádná neurologická onemocnění.

 

Dále zajišťuji, že toto očkování chrání před příslušnou nemocí po dobu … let.

Pokud by nemoc/i, proti které/kterým se očkuje, přece jen v průběhu této doby propukla/y, nebo z toho později vznikla jiná fyzická nebo psychická poškození, jak bylo výše uvedeno, převezmu dobrovolně a bez předchozího soudního procesu plně odpovědnost za vzniklá poškození a doprovodné náklady za lékařskou diagnózu a léčbu, náklady na ošetřování včetně ušlého zisku rodinných příslušníků a psychickou i fyzickou podporu.

 

To znamená: dobrovolně se zavazuji, že ponesu plnou zodpovědnost za všechny škody, následná poškození a náklady, které bude rodina požadovat, které vzniknou v rámci doprovodných okolností v souvislosti s očkováním proti ………………………….

 

Mohu zaručit: má Hippokratova přísaha a norimberský kodex nejsou v rozporu s doporučením tohoto očkování.

 

Rodinu jsem co možná nejpřesněji informoval/a o složení očkovací látky, všech možných vedlejších účincích a předal/a jsem příbalové informace, které patří k této očkovací látce.

 

Doba pro poskytnutí těchto informací trvala:

 

Jsem informován/a o běžných předepsaných deklarovaných údajích výrobce:

 

Znám např. tyto studie:

  • Statistics and Medicine 2011: Zpráva o 300 SID´s případech, která vypočítala 16násobně zvýšené riziko SID při 4násobném očkování. Dvojnásobné riziko pro 2 taková kombinovaná očkování.

  • Lancet 2/1998: Wakefield – kombinovaná očkování: Statistiky o enormně narůstající Ileální lymfoidní dysplazii doplněné o vývojovou retardaci / autismus dětí

  • zprávy Cochran Collaboration;

  • Vím, že neexistuje žádná pravdivá schvalovací studie kontrolovaná placebem o očkovacích látkách

  • Vím, že všechny očkovací látky obsahují Aluminium, např. očkovací látka proti Hepatitidě B – cca 250 μg – přičemž už 5 μg/kg představuje bezpečnostní hranici;

  • Vím o obsahu cizorodých bílkovin, DNA, adjuvantů a konzervačních látek, popř. o všech obsažených látkách v očkovací látce;

  • Vím o vědecky doložené účinnosti / míře odezvy a všech hlášených procentuálně možných vedlejších účincích a následných poškozeních – příčinných a shodných (např. mozku a imunitního systému) a podrobně jsem to vysvětlil/a.

Mohu vyloučit, že jsou v této očkovací látce obsaženy lidské / zvířecí komponenty, proteiny nebo DNA, které by poškozovaly mou víru / náboženské přesvědčení.

 

Mohu vyloučit, že šířím jednostranný, jinými určený, koupený, předpojatý a zdraví ohrožující názor a s čistým svědomím mohu zaručit významný užitek ochrany dítěte a neškodnost tohoto očkování.

 

Jsem si vědom/a toho, že v opačném případě mi to může přinést důsledky podle trestního práva v souvislosti s úmyslným klamáním a ublížením na zdraví s možnými těžkými následky, nátlakem, vážným poškozením zdraví, poskytováním jednostranných a chybných informací, podezřením z korupce atd.

 

……………………………………………..

Podpis a razítko (Jméno, příjmení, odbornost)

 

Místo:…………………………… Datum:…………………………..

Štítky:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Ing. Hana Bláhová | Chodská 19 H, 61200 BRNO, Česká republika | GSM: +420 603 209 866 | e-mail: blahova.ha@seznam.cz | www.hblahova.com

IČ: 146 35 216 | Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 12.7.2004 | Evidenční číslo: 370200-2154488-00 | Jednací číslo:33921/04

Evidující úřad: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Všechna práva vyhrazena © 2018 -2019  |  Detoxikace metodou Hany Bláhové  |  Created Milan Wimmer  |  Připomínky k funkčnosti webu - mail ADMIN