top of page
  • Obrázek autoraMilan Bláha

Prohlášení odpovědnosti lékařů při očkování

Převzato v plném znění:

Moje kamarádka přeložila a s prosbou o uveřejnění mi zaslala toto Prohlášení odpovědnosti. Lze to předložit lékaři ještě před tím, než vpraví do těla vašeho dítěte vakcínu.

Prohlášení odpovědnosti

Já, MUDr. ………………………………………………………

………………………………………………………

(Jméno a příjmení, označení odbornosti, adresa)

tímto prohlašuji dne ……………., vůči jasně vyjádřeným obavám rodičů dítěte

…………………………………………………………………

(Jméno a příjmení)

že podávaná očkovací látka je zcela bezpečná pro život a zdraví očkovaného a nemůže zapříčinit žádné přímé a nepřímé poškození a následná onemocnění (jako např.: ochrnutí, mozková poškození, vývojové poruchy, slepotu, poškození jater, záněty ledvin, cukrovku atd.).

V okamžiku plánovaného očkování byl/a očkovaný/á zcela zdráv/a, o čemž jsem se přesvědčil/a důkladným vyšetřením. Zaručuji, že dítě před očkováním nemělo žádné příznaky záchvatů, neurologických poruch nebo alergií, a ani v rodině nejsou známá žádná neurologická onemocnění.

Dále zajišťuji, že toto očkování chrání před příslušnou nemocí po dobu … let.

Pokud by nemoc/i, proti které/kterým se očkuje, přece jen v průběhu této doby propukla/y, nebo z toho později vznikla jiná fyzická nebo psychická poškození, jak bylo výše uvedeno, převezmu dobrovolně a bez předchozího soudního procesu plně odpovědnost za vzniklá poškození a doprovodné náklady za lékařskou diagnózu a léčbu, náklady na ošetřování včetně ušlého zisku rodinných příslušníků a psychickou i fyzickou podporu.

To znamená: dobrovolně se zavazuji, že ponesu plnou zodpovědnost za všechny škody, následná poškození a náklady, které bude rodina požadovat, které vzniknou v rámci doprovodných okolností v souvislosti s očkováním proti ………………………….

Mohu zaručit: má Hippokratova přísaha a norimberský kodex nejsou v rozporu s doporučením tohoto očkování.

Rodinu jsem co možná nejpřesněji informoval/a o složení očkovací látky, všech možných vedlejších účincích a předal/a jsem příbalové informace, které patří k této očkovací látce.

Doba pro poskytnutí těchto informací trvala:

Jsem informován/a o běžných předepsaných deklarovaných údajích výrobce:

Znám např. tyto studie:

  • Statistics and Medicine 2011: Zpráva o 300 SID´s případech, která vypočítala 16násobně zvýšené riziko SID při 4násobném očkování. Dvojnásobné riziko pro 2 taková kombinovaná očkování.

  • Lancet 2/1998: Wakefield – kombinovaná očkování: Statistiky o enormně narůstající Ileální lymfoidní dysplazii doplněné o vývojovou retardaci / autismus dětí

  • zprávy Cochran Collaboration;

  • Vím, že neexistuje žádná pravdivá schvalovací studie kontrolovaná placebem o očkovacích látkách

  • Vím, že všechny očkovací látky obsahují Aluminium, např. očkovací látka proti Hepatitidě B – cca 250 μg – přičemž už 5 μg/kg představuje bezpečnostní hranici;

  • Vím o obsahu cizorodých bílkovin, DNA, adjuvantů a konzervačních látek, popř. o všech obsažených látkách v očkovací látce;

  • Vím o vědecky doložené účinnosti / míře odezvy a všech hlášených procentuálně možných vedlejších účincích a následných poškozeních – příčinných a shodných (např. mozku a imunitního systému) a podrobně jsem to vysvětlil/a.

Mohu vyloučit, že jsou v této očkovací látce obsaženy lidské / zvířecí komponenty, proteiny nebo DNA, které by poškozovaly mou víru / náboženské přesvědčení.

Mohu vyloučit, že šířím jednostranný, jinými určený, koupený, předpojatý a zdraví ohrožující názor a s čistým svědomím mohu zaručit významný užitek ochrany dítěte a neškodnost tohoto očkování.

Jsem si vědom/a toho, že v opačném případě mi to může přinést důsledky podle trestního práva v souvislosti s úmyslným klamáním a ublížením na zdraví s možnými těžkými následky, nátlakem, vážným poškozením zdraví, poskytováním jednostranných a chybných informací, podezřením z korupce atd.

……………………………………………..

Podpis a razítko (Jméno, příjmení, odbornost)

Místo:…………………………… Datum:…………………………..

2 482 zobrazení
Hledání podle štítků
bottom of page